Algemene voorwaarden

 

Artikel 1- Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de klant en Inge Manssen tot stand gekomen overeenkomst.
 

Artikel 2- Totstandkoming en duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen de klant en Inge Manssen komt tot stand nadat is ingegaan op de betalingsuitnodiging door het bedrag te storten op het aangegeven rekeningnummer. De overeenkomst loopt tot aan de beëindiging van het volledige begeleidingsprogramma, m.a.w. nadat het programma volledig doorlopen is.
 

De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd door de klant:

  • ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van de factuur en de daarop volgende betalingsherinnering;
  • wanneer die (behoudens overmacht) voor ingeplande sessie(s) niet komt opdagen, zonder dit tijdig te hebben gemeld;
  • wanneer er geen behoefte is aan telefonisch vervolgconsult binnen de 90 dagen na de sessie, er geen contact opneemt met Inge Manssen om een nieuwe afspraak vast te leggen. Het initiatief voor telefonisch contact ligt bij de cliënt.

 

Artikel 3- Uitvoering van de overeenkomst

De tot stand gekomen overeenkomst is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Inge Manssen voert het begeleidingsaanbod uit overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken. Ze faciliteert en bewaakt het begeleidingsproces.
Het begeleidingsaanbod van Inge Manssen is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het is aanvullend op maar geen vervanging van therapeutische en medische hulpverlening.
 
Van de klant(en) wordt een actieve medewerking verwacht.
Het tijdstip en locatie van de sessie (s) wordt bepaald in telefonisch overleg, via mail of mondeling. In dat laatste geval ontvangt de klant een bevestigingsmail met het precieze tijdstip en de locatie van de afspraak.
 

Artikel 4- Betaling

Nadat de klant zijn intentie heeft kenbaar gemaakt om het begeleidingsprogramma te volgen, ontvangt hij een factuur voor het volledige bedrag, volgens afspraak.
De betaling dient in zijn geheel vooraf aan de sessie voldaan te zijn.
Facturen moeten betaald binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn. Facturen worden verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
Indien op enig moment de klant een betalingsuitnodiging of factuur niet tijd betaald, is Inge Manssen gerechtigd de begeleiding op te schorten tot zij de overeengekomen betaling heeft ontvangen.
De reis- en verblijfskosten die de klant maakt in functie van het begeleidingsprogramma zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening van de klant.
Het melden van eventuele klachten schort de betalingstermijn niet op.
 

Artikel 5- Annulering / verplaatsing

De klant kan vragen om een ingeplande individuele sessie naar een later tijdstip te verplaatsen, voor zover die vraag ten laatste 48 uur voor de aanvang van de ingeplande sessie per mail aan Inge Manssen wordt gericht, via im4women010@gmail.com
 
Sessies die niet tijdig zijn verplaatst of geannuleerd of waarvoor de klant niet komt opdagen zonder tijdige melding worden kosten volledig in rekening gebracht.
De klant verbindt er zich ook toe om tijdig aanwezig te zijn voor de sessie. Indien de klant te laat verschijnt, heeft Inge Manssen  het recht de sessie in te korten tot de oorspronkelijke einduur.
 

Artikel 6- Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Inge Manssen verplicht zich tot strikte geheimhouding van door de klant verstrekte vertrouwelijke informatie.
De klant geeft toestemming aan Inge Manssen om haar naam- en adresgegevens op te nemen in een klantenbestand om de klant te informeren over de (overige) diensten van Inge Manssen. Inge Manssen stopt deze informatieverstrekking nadat de klant zich heeft uitgeschreven.
 

Artikel 7- Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de begeleidingsprogramma’s, workshops en op alle producten die in het kader van de overeenkomst verstrekt worden aan de klant- werkvormen, werkboek, checklists,…- berusten uitsluitend bij Inge Manssen.
De door Inge Manssen geleverde informatie, werkvormen en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
De klant is niet gerechtigd om (onderdelen van) deze geleverde informatie, werkwijzen of producten te openbaar te maken, verveelvoudigen of derden kennis te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
In geval van naamsvermelding van Inge Manssen / hulpnamiskraamen / of IM4Women, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen.
De bepalingen van dit artikel blijven geldig na afloop van de overeenkomst.
 

Artikel 8- Klachten

Eventuele opmerkingen m.b.t. de factuur moeten per ommegaande mail na verzending van de factuur via email te worden gemeld aan Inge Manssen via im4women010@gmail.com
Eventuele klachten over de geleverde prestaties dienen binnen de 7 dagen na (deel van)coaching  waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk aan Inge Manssen te worden meegedeeld door een mail te sturen naar im4women010@gmail.com
Na deze termijn wordt de prestatie geacht te zijn aanvaard.
 

Artikel 9- Rechtsgeschillen

Op de overeenkomst tussen de klant en Inge Manssen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.